Pravilnik o zaštiti podataka

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, dalje: Zakon) privredno društvo PIQUATTRO DOO SUBOTICA, ul. Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija, matični broj: 20298871, PIB: 105038878 (u daljem tekstu: Kompanija ili Rukovalac) donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI  
SA OBAVEŠTENJEM O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA

 

1 - OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI I OPŠTE NAPOMENE

Član 1

U cilju zaštite Vaše privatnosti, Kompanija primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere i konstantno radi na njihovom unapređenju kako bi obezbedila da se sa Vašim podacima postupa u skladu sa primenjivim propisima i Vašim pristankom. Neke usluge koje pruža PIQUATTRO DOO uslovljene su davanjem Vašeg pristanka jer nam je isti neophodan za njihovo izvršenje. U vezi sa tim, PIQUATTRO DOO može povremeno menjati i dopunjavati ovaj Pravilnik, u kom slučaju će obezbediti da Vam ažurirana verzija bude dostupna na internet stranici, sa jasno naznačenim početkom primene. Pozivamo Vas da prilikom posete naših internet stranica proverite da li je nakon Vaše poslednje posete došlo do izmene Pravilnika, te ukoliko jeste da se upoznate sa sadržinom novog Pravilnika. Ukoliko ne budete saglasni sa novim pravilima, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja naših internet stranica i dostavljanja Vaših podataka na bilo koji način, odnosno povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Pravilnikom.

   Povlačenje pristanka se vrši u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. (klikom na zadebljani/podvučeni tekst, dobijate Pravilnik u novom prikazu)

 

Korpa

Vaša korpa je prazna